Skip to main content

Kannattaako sinun ottaa avustaja mukaan kuulusteluihin?

Sinulla on aina oikeus avustajaan esitutkinnassa

Jos olet esitutkinnassa kuultavana asianomistajana, eli uhrin asemassa tai rikoksesta epäiltynä, on sinulla aina oikeus ottaa kuulusteluun avustaja. Voit myös vapaasti nimenomaan itse valita oman avustajasi, eikä poliisi siten saa ohjailla tai määrätä sinulle jotain tiettyä avustajaa. Oikeutta avustajaan ei kuitenkaan ole, jos sinua kuullaan todistajana.

Avustajana voi toimia julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Tietyissä tilanteissa sinulle voidaan myös määrätä ns. viran puolesta avustaja.

Mistä esitutkinnassa ja kuulusteluissa on kyse?

Rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön kirjaamisen jälkeen alkaa varsinainen poliisin suorittama esitutkinta. Tällöin on poliisin tehtävänä selvittää mitä on tapahtunut ja millaisia vahinkoja rikoksen uhrille on aiheutunut.

Asian selvittäminen tapahtuu käytännössä siten, että poliisi kuulee rikoksen uhria, epäiltyä ja mahdollisia todistajia sekä hankkii muuta todistusaineistoa kuten esimerkiksi erilaisia lausuntoja, valokuvia ja suorittaa teknistä tutkintaa.

Kuulustelut voidaan tehdä monella tavalla kuten esimerkiksi puhelimitse, sähköpostilla ja henkilökohtaisesti paikan päällä. Jos sinut on kutsuttu paikan päälle, niin kuulusteluajasta voidaan sopia avustajasi välityksellä poliisin kanssa ja tarvittaessa voidaan sopia myös tulkin käyttämisestä. Lisäksi on mahdollista, että rikoksesta epäilty voidaan ottaa kiinni, pidättää ja jopa vangita rikoksen selvittämistä varten.

Sekä rikoksen uhrin että todistajien on kuulustelussa kerrottava kaikki asiaan liittyvä ja puhuttava totta. Rikoksesta epäillyllä ei kuitenkaan tällaista velvollisuutta ole, eli halutessaan voi jopa valehdella tai olla sanomatta mitään ilman lisärangaistuksen uhkaa.

Miten avustaja voi auttaa rikoksesta epäiltyä?

Avustajan tärkein tehtävä esitutkinnassa ja sen kuulusteluissa on selvittää rikoksesta epäillylle tämän oikeudet ja velvollisuudet rikosprosessissa. Lisäksi avustaja osaa ammattitaitonsa puitteissa arvioida rikosepäilyn kokonaisuuden ja antaa perustellun ja puolueettoman arvion asemastasi ja mahdollisuuksistasi kyseisessä rikosasiassa.

Esitutkinnassa ja kuulusteluissa on annettava rikoksesta epäillylle riittävät mahdollisuudet valmistella puolustustaan. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeutta puhua avustajansa kanssa luottamuksellisesti ennen kuulustelua. Yksistään jo tämä kahdenkeskinen neuvottelu parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi rikoksesta epäillyn asemassa tulevaa mahdollista rikosprosessia ajatellen.

Avustaja pystyy selventämään rikoksesta epäillylle näin ollen jo etukäteen mistä asiassa on keskeisesti kyse, mitkä seikat ovat olennaisia rikosvastuun toteutumisen kannalta ja mitä vaihtoehtoja sinulla on asian jatkoa ajatellen.

Rikoksesta epäillyllä on oikeus olla myötävaikuttamatta sen rikoksen selvittämiseen, josta häntä epäillään. Lisäksi epäillyllä on oikeus olla vastaamatta poliisin kyseistä rikosta koskeviin kysymyksiin. Kuulusteluissa on aina syytä pitää mielessä, että kertomiasi tietoja voidaan käyttää oikeudenkäynnissä näyttönä sinua vastaan. Toisaalta joidenkin tietojen kertominen saattaa olla myös sinun etujesi mukaista. Kokenut avustaja osaa arvioida juuri sinun tilanteesi ja voi auttaa sinua päättämään mikä etenemistapa on juuri sinun kannaltasi edullisin.

Kuulusteluissa on lisäksi erityisen tärkeää käydä sen lopuksi avustajasi kanssa tarkkaan läpi mitä poliisi on pöytäkirjaan kirjoittanut. Myöhemmässä oikeudenkäynnissä on merkitystä ainoastaan sillä, miten asiat on pöytäkirjaan kirjattu, eli mahdolliset virheet on syytä korjata.

Miten avustaja voi auttaa asianomistajaa eli rikoksen uhria?

Rikoksen uhrilla on oikeus korvaukseen kaikista rikoksella aiheutetuista vahingoista. Asianomistajana voit siis vaatia rikoksesta epäillyltä vahingonkorvauksia. Asianomistajana korvausvaatimus sekä esitutkinnassa että oikeudenkäynnissä on syytä laatia kokeneen asiantuntijan avustuksella.

Avustajan ottaminen mukaan jo kuulusteluvaiheessa antaa parhaat edellytykset selvittää mitä vahinkoja epäillyn tulisi korvata ja kuinka suuret korvaukset niistä tulisi maksaa. Jotta korvaukset lopulta määrätään epäillyn maksettavaksi, on ensin epäilty luonnollisesti tuomittava jostain rikoksesta. Asianomistajan on siten tätäkin ajatellen syytä ottaa avustaja, jotta tämä voi edesauttaa myös uhria tuomaan esille seikkoja, jotka ovat olennaisia epäillyn rikosvastuun toteutumisen kannalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että avustaja voi auttaa sinua hankkimaan ja toimittamaan tarvittavia selvityksiä rikosvastuun toteuttamiseksi.

Mikä on avustajan rooli kuulusteluissa?

Kuulustelun aikana avustaja ei pääsääntöisesti voi puuttua sinun ja kuulustelijan väliseen keskusteluun. Avustajan rooli on siten keskeisin ensinnäkin ennen kuulustelua, jolloin voidaan käydä läpi ja sopia kuulustelun lähtökohdista ja suuntaviivoista. Toisekseen vielä kuulustelun jälkeen on erityisen tärkeää käydä avustajan kanssa tarkkaan läpi pöytäkirjan merkinnät ja tehdä siihen tarvittavat korjaukset, tarkennukset ja lisäykset. Myöhemmässä vaiheessa näitä on varsin hankala enää uskottavasti tehdä.

Avustaja saa myös itse esittää poliisin ohella kuultavalle kysymyksiä. Avustaja voi siten kysyä jotain sellaista, mitä kuulusteluissa ei ole vielä kysytty ja mikä olisi kuultavan etujen kannalta tärkeää tuoda esille.

Lisäksi esitutkinnan päättyessä on mahdollista antaa ns. loppulausunto, jolloin avustaja voi tuoda pyrkiä edesauttamaan syyttäjän suorittamaa syyteharkintaa nostamalla esiin olennaisia asioita esimerkiksi ristiriidoista epäillyn ja asianomistajan tai todistajien kertomuksissa. Lisäksi osaava avustaja osaa loppulausunnossa tarvittaessa pyytää poliisia suorittamaan vielä lisätutkintaa sellaisista asioista, jotka voivat edesauttaa rikosepäilyn hälventämisessä tai korvausvaatimuksen esittämisessä.

Onko avustaja tarpeen kuulustelun jälkeen?

Avustaja voi auttaa rikoksesta epäiltyä puolustautumaan syytteiltä myös tulevassa oikeudenkäynnissä. Lisäksi avustaja voi asianomistajan puolesta esittää vahingonkorvausvaatimukset ja niiden perusteet.

Oikeudenkäynnit voivat olla maallikolle hyvin haastavia ja henkisesti raskaita, joten näissä tilanteissa kokenut oikeudenkäyntiavustaja on usein korvaamaton apu.

Koko rikosprosessin kannalta on kuitenkin merkittävä etu siinä, että avustaja pääsee mukaan jo ensimmäisistä kuulusteluista alkaen. Mikäli syyttäjä nostaa syyteharkinnan jälkeen syytteen, on avustajallasi tällöin jo valmiiksi huomattavasti parempi kokonaiskäsitys asiasta ja näin ollen sekä syytteiltä puolustautuminen että asianomistajan vahingonkorvausvaatimuksissa menestymisellä on lähtökohtaisesti parempi odotusarvo.

Ota avuksesi kokenut avustaja

Toimistomme asiantuntijat ovat kokeneita avustajia rikosasioissa ja autamme mielellämme sekä rikoksesta epäiltyjä että asianomistajia sekä esitutkinnassa että myös mahdollisissa oikeudenkäynneissä. Mikäli olet saanut poliisilta kutsun tulla kuultavaksi, ole mahdollisimman ajoissa meihin yhteydessä. Tällöin voimme varmistua siitä, että meillä on parhaat mahdolliset edellytykset auttaa sinua.

Yhteystietomme löydät tästä tai voit halutessasi jättää alla olevalla lomakkeella meille puhelinnumerosi ja me soitamme sinulle. Me autamme mielellämme ja meille on oikeus ajaa juuri sinun asiaasi!

Laati: Ilari Lehtinen

Jätä tästä puhelinnumerosi, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Alustava neuvottelu kanssamme on aina maksuton!