Skip to main content

Mitä takaisinsaantivaatimus tarkoittaa?

Konkurssiin ajautuneen yhtiön pesänhoitaja voi esittää takaisinsaantivaatimuksia niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä kohtaan. Takaisinsaantivaatimuksella pyritään peräyttämään jo tehtyjä oikeustoimia konkurssipesän varallisuuden kasvattamiseksi. Valitettavasti takaisinsaantivaatimus voi osua kohdalle myös silloin, kun liiketoimia on tehty osapuolten kesken kokonaan ilman mitään vilpillisiä taka-ajatuksia. Pesänhoitajan vaatimukset voivat lisäksi ulottua verrattain pitkän ajan taakse, jolloin niihin varautuminen on takaisinsaantivaatimuksen kohteeksi joutuneelle taholle todella ongelmallista.

Vaikka takaisinsaanneilla on oikeusjärjestelmämme kannalta ymmärrettävä tarkoitus, johtaa se usein yksittäisen henkilön tai yrityksen kannalta kohtuuttomiin seurauksiin. Tällöin voi tuntua todella epäoikeudenmukaiselta, että joutuisi palauttamaan konkurssipesään varoja, joille ei yleisen oikeustajun mukaan olisi mitään perusteita. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joudut palauttamaan vaikka autoliikkeestä ostamasi ajoneuvon tai sen arvon.

Mistä takaisinsaannissa on kyse?

Useimmiten takaisinsaantivaatimukset pohjautuvat takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 5 §:ään tai 10 §:ään. Näissä tilanteissa on kyse joko siitä, että ns. yleisen takaisinsaantisäädöksen perusteella yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella, siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja velkojien vahingoksi. Peräytymisen edellytyksenä tällöin on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai että oikeustoimi osaltaan johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Velan maksu voi lisäksi peräytyä, jos velka on maksettu epätavallisin maksuvälinein tai ennenaikaisesti taikka määrällä, jota pesän varoihin nähden on pidettävä huomattavana.

Käytännössä kyse on siis lähes aina siitä, että onko a) liiketoimia pidettävä sopimattomana taikka b) velan maksuja epätavanomaisena. Takaisinsaanneilla on toki tärkeä merkitys pesänhoidossa, sillä konkurssipesään peräytetyt varat lisäävät velkojille tulevaa jako-osuutta ja turvaavat velkojien tasavertaista asemaa. Takaisinsaantisäännöstöllä on myös huomattava yleisestävä merkitys, jolloin on mahdollista kitkeä pois räikeimmät epäasiallisuudet.

Takaisinsaantiasiat ovat kuitenkin viime kädessä hyvin tulkinnanvaraisia kysymyksiä, ja tämän seurauksena korkein oikeus on useissa päätöksissään linjannut käytännön kysymyksiä takaisinsaantilain keskeisten pykälien osalta. Oikeuskäytäntö on tämän seurauksena muodostunut varsin tapauskohtaiseksi ja jokaista tapausta on siten mahdollista tulkita omana yksittäistapauksena.

Takaisinsaantivaatimusta voi ja kannattaa vastustaa

Vaikka olet saanut takaisinsaantivaatimuksen konkurssipesältä ei se välttämättä tarkoita sitä, että sinun pitää sitä automaattisesti noudattaa. Takaisinsaantiasiat ovat sinänsä aivan tavanomaisia riita-asioita, joissa myös sovinnot ovat sallittu. Tämä tarkoittaa sitä, että usein pesänhoitajan kanssa on mahdollista saavuttaa yhteisymmärrys ainakin siten, että palautettava määrä on pienempi kuin mitä sinulta alun perin vaaditaan. Toisaalta on myös mahdollista, että konkurssipesä ei syystä tai toisesta kuitenkaan ole valmis nostamaan asiassa edes kannetta. Jo pelkästään tällä perusteella on usein kannattavaa tutkia esitetyn vaatimuksen perusteet ja tarvittaessa antaa perusteltu kirjallinen vastaus pesänhoitajan takaisinsaantivaatimukseen. On hyvä pitää mielessä, että on täysin mahdollista, että jollakin vastustamisperusteella ja hyvin laaditulla kirjelmällä kyetään kokonaan välttymään palauttamisvelvollisuudelta.

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Takaisinsaantivaatimukseen perehtyminen ja etenkin siihen vastaaminen kannattaa aina jättää asiantuntijan tehtäväksi. Vastustamisperusteita on useita ja asiaan perehtynyt asiantuntija osaa tunnistaa mihin niistä kannattaa kulloinkin asiassa vedota. Kyse voi esimerkiksi olla siitä, että onko tehtyjä maksuja pidettävä kokonaisuutena arvioituna tavanomaisina, milloin konkurssiin mennyttä yhtiötä voidaan pitää maksukyvyttömänä, ovatko oikeustoimet tehty tiettyjen laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa ja niin edelleen.

Meillä on pitkä kokemus insolvenssiasioiden hoitamisesta ja autamme sinua mielellämme. Voit jättää yhteystietosi alla olevalla lomakkeella ja olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä, niin voimme keskustella juuri sinun tilanteestasi.

Laati: Ilari Lehtinen

Jätä puhelinnumero, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Alustava neuvottelu on aina maksuton.