Skip to main content

Selvä ja riidatonkin laskusaatava voi riitautua

Velkojalle tulee usein yllätyksenä, että velallinen voi riitauttaa perintään siirretyn laskun. Käytännössä tämä ilmenee usein vasta siinä kohtaa, kun käräjäoikeus lähettää velkojalle lausumapyynnön, johon velkojan tulee määräajassa antaa oma vastine.

Perintätoimisto on laittanut asian vireille ns. summaarisena haastehakemuksena. Käräjäoikeus toimittaa sen tämän jälkeen velalliselle tiedoksi ja pyytää samalla vastausta. Valtaosa näistä velkomuksista etenee ilman, että velallinen reagoi asiaan mitenkään ja tuloksena on tällöin yksipuolinen tuomio.

Velallinen voi kuitenkin halutessaan antaa käräjäoikeuden pyytämän vastauksen, jolloin asia riitautuu. Velallisen kirjallinen ilmoitus siitä, että tämä ei katso jollakin perusteella olevansa joko kokonaan tai osittain maksuvelvollinen riittää käytännössä siihen, että asiaa ei voida käsitellä enää summaarisena eli riidattomana asiana tuomioistuimessa. Riidattomat asiat käsitellään tuomioistuimissa suppeammassa menettelyssä kuin varsinaiset täysimittaiset ns. laajat riita-asiat.

Käräjäoikeus toimittaa velkojalle tämän jälkeen lausumapyynnön riitaiseksi muuttuneessa asiassa. Lausumapyynnössä on mukana velallisen esittämä riitautus, mahdolliset liitteet sekä kehotus antaa kirjallinen lausuma velallisen vastauksen takia.

Mistä riitautuksessa voi olla kyse?

On toki varsin tavanomaista, että velallisen esittämässä riitautuksessa on kyse pelkästään siitä, että tämän on maksukyvytön tai -haluton. Velallisen riitautus voi myös olla aivan perusteltu jollakin asianmukaisella väitteellä esimerkiksi siitä, että saatava on jo maksettu tai että velka kuuluu jollekin toiselle. Vaikka velallisen esittämä riitautus olisikin mielestäsi perusteeton, ei se tarkoita, etteikö käräjäoikeuden sinulle lähettämään lausumapyyntöön tulisi antaa perusteltua vastinetta.

Usein tilanne on sellainen, että velkojan laskusaatava perustuu asianmukaiseen sopimukseen ja ainakin velkojan käsityksen mukaan oikein suoritettuun työhön, palveluun tai toimitukseen. Velallinen ei välttämättä ole ennen velkojan saamaa lausumapyyntöä antanut mitään aihetta epäillä, että saatavassa olisi mitään epäselvää.

Perintätoimistot eivät kuitenkaan tässä tilanteessa voi jatkaa saatavan perimistä, sillä se edellyttäisi asian riidattomuutta. Velallisen esittämän riitautuksen jälkeen asia muuttuu käytännössä täysimittaiseksi riita-asiaksi ja asia etenee tämän jälkeen normaalina oikeudenkäyntinä. Useinkaan perintätoimistot eivät itse halua tai kykene jatkamaan riitaantuneen asian hoitamista lausumapyynnön jälkeen, vaan ohjeistavat kääntymään toisen palveluntarjoajan puoleen. Tässä vaiheessa velkojan kannattaa viimeistään kääntyä kokeneen ja asiantuntevan oikeudenkäyntiavustajan puoleen.

Mitä tapahtuu käräjäoikeuden lausumapyynnön jälkeen?

Velallisen esittämän riitautuksen perusteella asiassa on joko yksi tai useampi kysymys, joista on erimielisyyttä. Asian jatko edellyttää siten vähintään, että selvitetään riitaisten kysymysten perusteet ja onko niihin löydettävissä jotain tuomioistuimelle esitettävää todistelua. Lisäksi tässä yhteydessä on syytä tarkistaa asiassa esitetyt vaatimukset ajan tasalle.

Asian muututtua riitaiseksi voidaan myös samalla selvittää, onko velkojalla käytettävissään oikeusturvavakuutusta, jolla olisi mahdollista kattaa joko kokonaan tai ainakin osittain asiassa syntyviä oikeudenkäyntikuluja.

Kun vaatimukset, perusteet, mahdollinen todistelu sekä oikeusturva on selvitetty, voidaan laatia käräjäoikeuden lausumapyynnössään pyytämä vastine. Kirjelmän toimittamisen jälkeen asia siirtyy lähtökohtaisesti valmisteluistuntoon ja lopulta varsinaiseen pääkäsittelyyn.

Mikä merkitys riitautuksella on?

Käräjäoikeuden lähettämään lausumapyyntöön riita-asiassa ei missään tapauksessa kannata jättää vastaamatta tai suhtautua muuten välinpitämättömästi. Riitautumisen myötä asian merkitys ja siinä menestyminen korostuu. Esimerkiksi kuluriski tulee ottaa vakavasti huomioon.

Oikeudenkäynnit ovat usein monimutkaisia ja pitkiä prosesseja, joissa omien vaatimusten menestyminen on ensiarvoisen tärkeää. Lähtökohtana riita-asioissa on, että hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Lähes kaikissa oikeudenkäynneissä on kyse taloudellisesti ja henkilökohtaisesti merkittävistä kysymyksistä ja tällöin asiantuntevan ja harjaantuneen ammattilaisen apu on näissä tilanteissa usein korvaamatonta.

Meille on oikeus ajaa asiaasi

Toimistomme asiantuntijoilla on kattava kokemus riita-asioiden menestyksekkäästä hoitamisesta. Lisäksi meillä on taustaa sekä perintätoimistoissa että käräjäoikeudessa työskentelystä, joten riitautuneiden alun perin summaaristen asioiden ajaminen on meille erittäin tuttua.

Menestymisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että asiantuntijamme saavat riittävän aikaisin keskeisen ja välttämättömän aineiston arvioitavakseen. Tällöin meillä on parhaat mahdollisuudet auttaa sinua ja saada esimerkiksi hankittua puuttuvia selvityksiä ja kerätä paras mahdollinen todistelu kasaan ennen lausumapyyntöön vastaamista ja prosessin etenemistä.

Mikäli olet saanut perintään siirtämäsi asian osalta käräjäoikeudelta lausumapyynnön riita-asiassa ja mielestäsi velallisen esittämä riitautus on virheellinen, ole mahdollisimman ajoissa meihin yhteydessä. Yhteystietomme löydät oheisen linkin takaa tai voit halutessasi jättää alla olevalla lomakkeella meille puhelinnumerosi ja me soitamme sinulle.

Me autamme mielellämme ja meille on oikeus ajaa juuri sinun asiaasi!

Laati: Ilari Lehtinen

Jätä puhelinnumero, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Alustava neuvottelu on aina maksuton.